Tel: 040-7850156 (telefooncentrale )ma-vrij 0800-1700

Leerbedrijf; 

Beauty Cat Medisch Pedicure is ook een erkend leerbedrijf het kan dus zijn dat we met 2 zorgverleners ipv 1 zorgverlener binnen komen. Dit om de nieuwe generatie van Medisch Pedicures goed voor ter bereiken. 


Abonnementen;

Vanaf 01-05-2019 zijn er abonnementen af te sluiten voor de behandelingen zonder medische noodzaak dus op behandelingen waar geen vergoedingen toegekend worden. U betaald 5x voorruit. 

Op de praktijk is 2023 €178,75 ipv normaal €186,25 Bij u thuis €210,00. ipv €217,50. Dit betekent dat u per behandeling een korting ontvangt van €1,50. 

Het abonnement is op naam en 1 jaar geldig na aankoop. Als u kaart vol is kunt weer een nieuwe aanschaffen. 


Betalingen;

U kunt bij Beauty Cat Medisch Pedicure contant, per pin of op rekening betalen.

Beauty Cat Medisch Pedicure heeft een pinapparaat via de Rabobank. Deze pin shuttle werkt op de bluetooth verbinding van de smartphone.

Algemene Voorwaarden van Beauty Cat Medisch Pedicure;

Behandelingen worden uitgevoerd in regio Eindhoven.

Artikel 1. Toepasselijkheid
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en leveringen van Beauty Cat Medisch Pedicure en op alle met voetverzorging van Beauty Cat Medisch Pedicure aangegane overeenkomsten voor zover van deze Algemene Voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Onder cliënt wordt verstaan elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Beauty Cat Medisch Pedicure in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.

Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling dan wel het boeken van een behandeling houdt in dat de cliënt de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden accepteert.

Indien de cliënt verwijst naar zijn/haar voorwaarden, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk Beauty Cat Medisch Pedicure is ingestemd.

Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverkort van kracht blijven.

Beauty Cat Medisch Pedicure behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

Beauty Cat Medisch Pedicure is bevoegd gebruik te maken van tussenpersonen en andere derden bij de uitvoering van een overeenkomst met de cliënt. Deze Algemene Voorwaarden zijn in dat geval eveneens onverkort van toepassing.

Artikel 2. Inspanningen
Beauty Cat Medisch Pedicure zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Beauty Cat Medisch Pedicure zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

Artikel 3. Het boeken van een behandeling en annuleringsvoorwaarden

3.1 Het boeken van een behandeling
Behandelingen geschieden uitsluitend op afspraak.

3.2 Annulering door cliënt
De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Beauty Cat Medisch Pedicure melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Beauty Cat Medisch Pedicure een gedeelte van het honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen.

3.3 Annulering door Beauty Cat Medisch Pedicure

Beauty Cat Medisch Pedicure moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.

3.4 Tijdig aanwezig zijn voor de behandeling
De cliënt dient vijf minuten voor aanvang van de besproken behandeling aanwezig te zijn in de salon.
Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de salon arriveert, mag Beauty Cat Medisch Pedicure de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen. Indien cliënt meer dan dertig minuten later dan de afgesproken tijd arriveert in de salon kan Beauty Cat Medisch Pedicure de afspraak annuleren en een gedeelte van het afgesproken honorarium berekenen.

3.5 Overmacht
Beide partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van de onder leden 3.2 t/m 3.4 genoemde voorwaarden indien men daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Poort Pedicure of cliënt geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Beauty Cat Medisch Pedicure of cliënt niet in staat is haar verplichtingen na te komen.

Artikel 4. Betaling
Beauty Cat Medisch Pedicure vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de salon en de website www.beautycat.nl Daarnaast zijn actuele prijslijsten opvraagbaar bij Beauty Cat Medisch Pedicure.

De gemelde prijzen zijn in euro's en inclusief btw.

Beauty Cat Medisch Pedicure behoudt zich het recht voor prijswijzigingen door te voeren indien zij dit nodig acht. Prijswijzigingen worden minimaal 30 dagen voor invoering kenbaar gemaakt in de salon en op de website www.beautycat.nl Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd.

De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten te voldoen(contant/pin )Uitsluitend na overleg met Beauty Cat Medisch Pedicure is betaling mogelijk op rekening binnen 2 weken.

Artikel 5. Persoonsgegevens & privacy
De cliënt voorziet Beauty Cat Medisch Pedicure vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan Beauty Cat Medisch Pedicure aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.

Verder worden ook alle gesprekken opgenomen om evt misverstanden terug te kunnen luisteren. 

Beauty Cat Medisch Pedicure neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem op de klantenkaart. Beauty Cat Medisch Pedicure behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Beauty Cat Medisch Pedicure zal gegevens van de cliënt niet aan derden verstrekken zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

Artikel 6. Geheimhouding
Beauty Cat Medisch Pedicure is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Beauty Cat Medisch Pedicure verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

Artikel 7. Aansprakelijkheid
Beauty Cat Medisch Pedicure is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat  Beauty Cat Medisch Pedicure is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.

Beauty Cat Medisch Pedicure is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de salon.

Artikel 8. Garantie
Beauty Cat Medisch Pedicure geeft de cliënt één week (7 dagen) garantie op de behandeling en de producten. Deze garantie vervalt indien:
- De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd.
- De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing of de aanwijzingen van Beauty Cat Medisch Pedicure heeft gebruikt.

Artikel 9. Beschadiging & diefstal
Beauty Cat Medisch Pedicure heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Beauty Cat Medisch Pedicure meldt diefstal altijd bij de politie.

Artikel 10. Klachten
Het verdient sterke aanbeveling tekortkomingen per ommegaande na het ontdekken of kunnen ontdekken daarvan schriftelijk dan wel elektronisch bij Beauty Cat Medisch Pedicure te dienen. 
Beauty Cat Medisch Pedicure dient klachten afdoende te onderzoeken. Beauty Cat Medisch  Pedicure zal eventuele tekortkomingen zo mogelijk herstellen binnen een redelijke termijn, tenzij zulks in verband met de omstandigheden in redelijkheid niet kan worden gevergd.

Als de klacht niet in onderling overleg naar tevredenheid kan worden opgelost, ontstaat een geschil dat kan worden voorgelegd aan de Geschillencommissie van de uiterlijke verzorgingsbranche. Beauty Cat Medisch Pedicure verstrekt in dat geval informatie over de geschillencommissie van de uiterlijke verzorgingsbranche aan de cliënt.

Artikel 11. Geschillenregeling
Geschillen tussen cliënt en Beauty Cat Medisch Pedicure over totstandkoming of de uitvoering van de overeenkomsten, kunnen zowel door de cliënt als door Beauty Cat Medisch Pedicure aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie (www.degeschillencommissie.nl).

Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de cliënt zijn klacht eerst bij Beauty Cat Medisch Pedicure heeft ingediend.

Nadat de klacht bij Beauty Cat Medisch Pedicure is ingediend, moet het geschil uiterlijk drie maanden na het ontstaan daarvan bij de Geschillencommissie aanhangig worden gemaakt.

Wanneer de cliënt een geschil aanhangig maakt bij de geschillencommissie, is Beauty Cat Medisch Pedicure aan deze keuze gebonden. Indien Beauty Cat Medisch Pedicure een geschil aanhangig wil maken bij de Geschillencommissie, moet hij de cliënt vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. Beauty Cat Medisch Pedicure dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van de voornoemde termijn vrij zal achten het geschil bij de rechter aanhangig te maken.

De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden krachtens dat reglement bij wege van bindend advies. Het reglement wordt desgevraagd toegezonden. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.

Uitsluitend de rechter dan wel de hierboven genoemde geschillencommissie is bevoegd van geschillen kennis te nemen.

Artikel 12. Behoorlijk gedrag
De cliënt behoort zich in de salon behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Beauty Cat Medisch Pedicure het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren zonder opgaaf van redenen.

Artikel 13. Recht
Op elke overeenkomst tussen Beauty Cat Medisch Pedicure en de cliënt is Nederlands recht van toepassing.

Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.Privacy Policy


Verwerkingsovereenkomst Beauty Cat Medisch Pedicure.

Mocht u bij Beauty Cat Medisch Pedicure een behandeling maken dan gaat u automatisch akkoord met de verwerkingovereenkomst wilt u dit niet kunt u dit aangeven. Beauty Cat Medisch Pedicure kan enkel u dat niet de juiste zorg bieden voor een juiste behandeling.

Om de Dienst te kunnen bieden dient Beauty Cat Medisch Pedicure persoonsgegevens te verzamelen. Beauty Cat Medisch Pedicure draagt er zorg voor dat de verzameling en verwerking van de persoonsgegevens voldoet aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Op basis van Artikel 28 AVG is het noodzakelijk dat tussen Beauty Cat Medisch Pedicure en de Verwerkingsverantwoordelijke een verwerkersovereenkomst wordt gesloten.

Artikel 1 Definities

De hierna en hiervoor gebruikte begrippen volgen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming en hebben de volgende betekenis.

1.1 Persoonsgegevens: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon („de client”); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van naw gegevens, gezondheidsgegevens bsn nummer, dossiers Podotherapeuten Praktijkondersteuners enz.

1.2 Verwerking: een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens uitgevoerd via geautomatiseerde systeem, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.

1.3 Verwerkingsverantwoordelijke: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt; wanneer de doelstellingen van en de middelen voor deze verwerking in het Unierecht of het lid statelijke recht worden vastgesteld, kan daarin worden bepaald wie de Verwerkingsverantwoordelijke is of volgens welke criteria deze wordt aangewezen (“Verantwoordelijke”).

1.4 Verwerker: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat ten behoeve van de Verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt (“Bewerker”).

1.5 Betrokkene: geïdentificeerde of identificeerbaar natuurlijk persoon op wie de verwerkte persoonsgegeven betrekking hebben.

1.6Inbreuk in verband met persoonsgegevens: een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte gegevens (“Datalek”).

1.7 Toezichthoudende autoriteit: een onafhankelijke overheidsinstantie verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving van de wet in verband met de verwerking van Persoonsgegevens. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens. .

Artikel 2 Totstandkoming, duur en beëindiging van deze verwerkersovereenkomst

2.1 Deze Verwerkersovereenkomst treedt in werking zo gauw er een behandeling wordt ingepland.

2.2 Deze Verwerkersovereenkomst is onderdeel van de Overeenkomst en zal gelden voor zolang de cliënt afspraken ingepland heeft of in het archief staan.

2.3 Indien de behandelingen gestopt zijn en uit het archief zijn verwijdert, eindigt deze Verwerkersovereenkomst automatisch; de Verwerkersovereenkomst kan niet apart worden opgezegd.

2.4 In geval van beëindiging van deze verwerkersovereenkomst zal Beauty Cat Medisch Pedicure naar keuze van Verwerkingsverantwoordelijke de persoonsgegevens archiveren of verwijderen.

Artikel 3 Verwerking van Persoonsgegevens

3.1 Beauty Cat Medisch Pedicure verwerkt de Persoonsgegevens ten behoeve van Verwerkingsverantwoordelijke, conform de algemene voorwaarden.

3.2 Beauty Cat Medisch Pedicure verwerkt de persoonsgegevens binnen de Europese Economisch Ruimte. Persoonsgegevens van Beauty Cat Medisch Pedicure worden niet verwerkt buiten de EU.

3.3 Verwerkingsverantwoordelijke garandeert dat voor de verwerking van de persoonsgegevens een grondslag aanwezig is als bedoeld in artikel 6 lid 1 AVG.

3.4 Verwerkingsverantwoordelijke verstrekt de persoonsgegevens enkel ter verwerking in het van de behandelingen en Beauty Cat Medisch Pedicure verwerkt ze enkel in het kader van de levering van de behandelingen aan de opdrachtgever.

3.5 Het is Beauty Cat Medisch Pedicure toegestaan om een derde in te schakelen bij de uitvoering van de verwerkingsovereenkomst.

4.1 Beauty Cat Medisch Pedicure en de tot het verwerken van de persoonsgegevens gemachtigde personen zijn verplicht tot geheimhouding van de persoonsgegevens, tenzij een wettelijk voorschrift Beauty Cat Medisch Pedicure tot mededeling verplicht of uit de taak van Beauty Cat Medisch Pedicure de noodzaak tot mededeling voortvloeit.

Artikel 5 Beveiliging, datalekken en aansprakelijkheid

5.1 Beauty Cat Medisch Pedicure neemt alle passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens voldoende te beveiligen ter voorkoming van onrechtmatige verwerking.

5.2 Beauty Cat Medisch Pedicure verzorgt adequaat beveiligde toegang tot de persoonsgegevens voor Verwerkingsverantwoordelijke.

5.3 Als is gebleken dat bij Beauty Cat Medisch Pedicure sprake is van een Datalek, dan zal Beauty Cat Medisch Pedicure verwerkingsverantwoordelijke daarover zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 24 uur, informeren en alle in redelijkheid van haar te verwachten maatregelen treffen die nodig zijn om de (mogelijke) schade te beperken. Beauty Cat Medisch Pedicure verplicht zich in dat geval ook op eerste verzoek van Verwerkingsverantwoordelijke tot het verlenen van alle mogelijke medewerking, zodat de Verwerkingsverantwoordelijke tijdig de toezichthouder en eventueel betrokkene(n) kan informeren.

5.4 Het is uitsluitend aan de Verwerkingsverantwoordelijke om te bepalen of een bij Beauty Cat Medisch Pedicure geconstateerd datalek wordt gemeld aan de toezichthouder en/of betrokkene(n).

5.5 Verwerkingsverantwoordelijke voldoet zelfstandig aan de verzoeken om uitoefening van de in hoofdstuk lll van de AVG vastgestelde rechten van betrokken, indien de Verwerkingsverantwoordelijke zelf toestemming heeft tot de voor de verzoeken van belang zijnde persoonsgegevens.

5.6 De aansprakelijkheid van Beauty Cat Medisch Pedicure is tussen partijen geregeld in de overeenkomst (inclusief de daarop van toepassing zijn de algemene voorwaarden).

5.7 Verwerkingsverantwoordelijke vrijwaart Beauty Cat Medisch Pedicure voor alle aanspraken en/of vorderingen van derden, van wie persoonsgegevens door Beauty Cat Medisch Pedicure worden verwerkt die het gevolg zijn van een tekortkoming in de nakoming van een verbintenis van Verwerkingsverantwoordelijke uit deze verwerkingsovereenkomst en/of uit de AVG.

5.8 Beauty Cat Medisch Pedicure is niet aansprakelijk voor een aan Verwerkingsverantwoordelijke door een bevoegde toezichthouder opgelegde boete, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Beauty Cat Medisch Pedicure.

Artikel 6 Audit  

6.1 Het is Verwerkingsverantwoordelijk toegestaan om de naleving van de verplichtingen voor Beauty Cat Medisch Pedicure uit deze verwerkingsovereenkomst te controleren door middel van het uitvoeren van een audit. Verwerkingsverantwoordelijke zal Beauty Cat Medisch Pedicure omtrent het voornemen van het (laten) uitvoeren van een audit zo spoedig mogelijk in kennis stellen. Verwerkingsverantwoordelijke geeft daarbij aan welke persoon de audit gaat uitvoeren, op welke wijze en op welke termijn. Beauty Cat Medisch Pedicure zal in gelegenheid worden gesteld om binnen een redelijke termijn haar eventuele bezwaren te uiten tegen de uitvoering van de voorgenomen audit. Indien Beauty Cat Medisch Pedicure daartegen voorafgaand aan de uitvoering van de audit bezwaren uit, zullen partijen op de kortst mogelijke termijn in overleg treden over de door Beauty Cat Medisch Pedicure geuite bezwaren, met het doel de betreffende bezwaren weg te nemen. Partijen nemen in dat overleg elkaars gerechtvaardigde belangen in acht. Het is Beauty Cat Medisch Pedicure niet toegestaan haar medewerking aan audit op onredelijke gronden te weigeren. Alle met audit gepaard gaande kosten, aldus ook de kosten van Beauty Cat Medisch Pedicure, zijn voor rekening van Verwerkingsverantwoordelijke.

Artikel 7 Slotbepalingen

7.1 Wijzigen van de verwerkersovereenkomst zijn uitsluitend geldig indien deze tussen partijen schriftelijk zijn overeengekomen.

7.2 Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlands

recht van toepassing. Alle geschillen die voortvloeien uit deze

verwerkersovereenkomst worden in eerste aanleg uitsluitend voorgelegd aan een

daartoe bevoegde rechter.

De behandelkoffers heb een track en trace dus hier kan altijd de locatie opgevraagd worden indien nodig.  
Verder worden alle telefoongesprekken opgenomen voor trainingsdoeleinden.